Taneční škola Blanky Vášové

Taneční Škola

Blanky Vášové

Taneční škola Blanky Vášové

Řád taneční školy

 1. Řádná docházka je v zájmu účastníka, nenavštívené hodiny nejsou z kurzovného odečítány. Je-li to možné, bude účastníkovi kurzů nabídnut náhradní termín hodiny.
 2. Změna rozvrhu je v případě nutnosti vyhrazena a účastníkům kurzu včas oznámena, případně uveřejněna na internetu (www.tanecni.net).
 3. Přihláška je závazná. Odhlásit se je možné pouze před zahájením kurzů, přičemž storno poplatek činí 25 % kurzovného při odhlášení do 14 dnů před zahájením, 50 % kurzovného při odhlášení 14 dnů až 1 den před zahájením a 100 % při odhlášení v den zahájení kurzu a později.
 4. Legitimace účastníka kurzu je dokladem opravňujícím k návštěvě kurzů. Při každé návštěvě lekce účastník předkládá průkazku k zaznamenání účasti. Průkazka je vydána účastníkovi při zaplacení kurzovného. V případě ztráty požádá účastník kurzu o vydání duplikátu.
 5. V kurzech pro mládež není možné odcházet v průběhu výuky. Ve výjimečných případech je odchod možný se souhlasem vyučujícího nebo jeho spolupracovníků, přičemž předčasný odchod je zaznamenán do docházky.
 6. Doprovázející osoby a hosté se v kurzech, příp. jiných akcích taneční školy, prokazují jednorázovou vstupenkou zakoupenou při vstupu.
 7. Účastníci docházejí do kurzů již v předepsaném oblečení. U sálů nejsou zřízeny převlékárny a ani toalety nejsou vhodným místem pro převlékání.
 8. K odkládání svrchního oblečení a zavazadel slouží šatna. Poplatek za tuto službu je u účastníků kurzů součástí kurzovného, u doprovázejících osob a hostů je součástí vstupného. Do sálu není vhodné donášet kabáty, bundy a zavazadla, vyjma dámské kabelky.
 9. Vhodné oblečení je pro účastníky kurzu, doprovázející osoby a hosty zásadní závaznou podmínkou, chtějí­-li se zúčastnit hodiny, příp. jiné akce taneční školy:
 1. Obecná společenská pravidla a pokyny vyučujícího a jeho spolupracovníků jsou pro účastníky kurzu, doprovázející osoby a hosty závazné. V případě opakovaných hrubých přestupků proti společenským zvyklostem může být účastník z kurzů bez náhrady vyloučen. Totéž platí i v případě jiných akcí taneční školy.
 2. Pořizování audio a videozáznamů v sálech v průběhu kurzů je možné pouze na první hodině, prodloužených a plesech. V ostatních hodinách je možné pouze po zaplacení poplatku 125 Kč.
 3. V průběhu výuky není vhodné v sále používat mobilní telefony. Pokud se bez telefonu neobejdete, zajistěte prosím, aby výuka ani ostatní přítomní nebyli rušeni vyzváněním či jinými zvuky Vašeho přístroje.
 4. Žvýkačka není vhodným společenským doplňkem u frekventantů, doprovázejících osob ani hostů.
 5. V sálech a přilehlých prostorech se nekouří. Jsou-li v přilehlých prostorech zřízena místa vyhrazená pro kouření, netýká se to účastníků kurzů pro mládež, kterým se kouření nepovoluje ani se souhlasem rodičů.
 6. Konzumace alkoholických nápojů účastníky kurzu pro mládež není povolena. Věk účastníka není rozhodující.
 7. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete před zahájením, příp. během přestávek kurzu nebo jiné akce taneční školy obracet na vyučujícího nebo jeho spolupracovníky. Mimo tuto dobu nás můžete kontaktovat telefonicky nebo emailem – viz www.tanecni.net.
 8. Víkendová a letní soustředění: a) Doporučené oblečení: spíše sportovní dle tanců, b) dodržení režimu soutředění včetně nočního klidu 24:00 -7:30 hod.
 9. Doporučení slovy „není vhodné“ apod. obsažená v tomto řádu tanečních kurzů chápou účastníci kurzů, doprovázející osoby a hosté jako závazná.
 10. Účast v kurzu je na vlastní riziko.
 11. Tento řád je umístěn u vstupu do tanečních kurzů, příp. jiných akcí pořádaných taneční školou a na internetu (www.tanecni.net). Zaplacením kurzovného, příp. jednorázového vstupného se účastníci kurzů, doprovázející osoby a hosté zavazují tento řád Taneční školy a COVID opatření respektovat a dodržovat.
© 1999 – 2024 Blanka Vášová